Home | Contact | Zoeken  
Terug naar de homepage  
sleep/duwboot Pacific
De krab
Decompressiekamers in container
Pontons met kraan
Lassen
Branden
Beton storten
Berging
Pijplijn-assistentie
Video-inspectie
In-shore algemeen
Ondergrondse bouw
Specials
Werkschip de krab
Drijvende bok
Kraanponton
Een duikpak als overall
Goed gereedschap
Innovatieve technieken
Downloads
In-shore
Varend materiaal
Koppel pontons
 


  Aanmelden voor onze nieuwsbrief? 

 

Algemene Voorwaarden Duik- & Lasbedrijf Boeren
 

1.              Begripsomschrijvingen

1.1            Onder “opdrachtnemer” worden in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle natuurlijke en rechtspersonen die zich geheel of gedeeltelijk bezighouden met het verrichten van duikwerkzaamheden en die zijn aangesloten bij de NADO. 

1.2            Onder “opdrachtgever” worden in deze Algemene Voorwaardenverstaan diegene die ter zake van de opdracht krachtens art. 3 jegens opdrachtnemer verbonden en/of aansprakelijk zijn. 

1.3            Onder “duikwerkzaamheden” wordt verstaan het verlenen van diensten en het aannemen van werk waarbij de opdrachtnemer (een) duiker(s) en/of duikmateriaal heeft ingezet of zal inzetten. 

2.                Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1            Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige)              rechtverhoudingen tussen partijen onverschillig van welke aard en ook ten aanzien van die welke niet behoren tot de treffende duikwerkzaamheden. 

2.2            Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.3            Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. 

2.4            Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd zich te beroepen op voorwaarden van derden, met wie zij ter uitvoering van haar duikwerkzaamheden een overeenkomst heeft gesloten of door wie zij is ingeschakeld, danwel zich te beroepen op enige bepaling uit dergelijke voorwaarden of enige met zodanige derden gesloten overeenkomst. 

2.5            Aan deze Algemene Voorwaarden kan geen enkele aanspraak worden ontleend jegens de Vereniging Nederlandse Associatie van Duikondernemingen, noch door opdrachtgever, noch door opdrachtnemer. 

3.                Verplichtingen van de opdrachtgever 

3.1            Onder de opdrachtgever worden ook begrepen zij die voor derden als hun principaal-al dan niet uitdrukkelijk namens die principaal-werkzaamheden en diensten aan de opdrachtnemer opdragen, alsmede de principaal zelf, terwijl beiden mede en hoofdelijk tot nakoming van alle uit de opdracht aan de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen jegens de opdrachtnemer zijn verbonden. 

3.2            De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdrachtnemer met de overeengekomen werkzaamheden ongehinderd kan aanvangenen dat de overeengekomen werkzaamheden een geregelde voortgang kunnen vinden. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd. De opdrachtgever staat er verder voor in dat de opdrachtnemer steeds toegang heeft tot de plaatsen waar zij haar werkzaamheden dient uit te voeren. De kosten die ontstaan doordat aan een en ander niet of net tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

4.                Aanbieden en totstandkomen van de overeenkomst 

4.1            Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. 

4.2            Een overeenkomst komt tussen partijen eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer 

5.                Prijzen en kosten 

5.1            Is in de aanbieding een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs. Is in de aanbieding  geen vaste prijs opgenomen, dan staat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarieven en methoden. Is in het laatste geval in de aanbieding een richtprijs opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer dan een vrijblijvende schatting van kosten. 

5.2            Tenzij in de desbetreffende aanbiedingen gebaseerd op de uitvoering der aangeboden werkzaamheden, gedurende normale dagwerktijd. Overwerk, met inbegrip van avond,- nacht,- zaterdag- en zondagwerk, werken op een algemene erkende feestdag, wachttijd buiten invloedssfeer van opdrachtnemer en vertraging, welke redelijkerwijze niet door de opdrachtgever kon worden voorzien, komt steeds voor rekening van de opdrachtgever. 

6.                Betaling 

6.1            Betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde, zal op de overeengekomen wijze geschieden 

6.2            Alle betalingen zullen zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door deze aan te wijze bankrekening. 

Wanneer de opdrachtgever niet binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan, komen voor zijn rekening alle door de opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning of verhaal van haar vordering, kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen. Die kosten bedragen minimaal 15% van de factuur bedrag. Ten aanzien van elke late betaling, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de opdrachtgever in rekening te brengen, zulks vanaf de vervaldag, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. 

De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst tot het verrichten van de werkzaamheden, alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever te eisen deugdelijke zekerheid te stellen dat deze aan zijn verplichtingen zal voldoen. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk beperkt tot in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden. Indien de werkzaamheden van de opdrachtnemer geen normale doorgang kunnen vinden ten gevolge van omstandigheden die niet aan haar te verwijten zijn, zullen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever komen. 

De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden of de diensten geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer derden of met personeel, dat in dienst is van een of meer derden. Het staat de opdrachtnemer vrij om naar eigenkeus de volgorde en wijze vanuitvoering harer diensten en werkzaamheden te bepalen. 

De opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden in de zin van artikel 1.3 tijdig en naar beste kunnen en weten te verrichten, zonder echter voor een en ander enige garantie op zich te nemen. 

De opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden en diensten te verrichten indien, wanneer en waar dit te harer beoordeling in verband met weers- of andere omstandigheden te veel gevaar medebrengt of het anderszins niet raadzaam is. 

De uitvoering van de werkzaamheden en diensten vangt aan op het ogenblik waarop het personeel en/of het materiaal ter vervulling van de opdracht vertrekt en zij eindigt op het ogenblik waarop het ingezette personeel en/of materiaal op de vertrek plaats is teruggekeerd. 

Kwaliteitsbewaking en/of inspecties, uitgevoerd door de opdrachtnemer, zullen de opdrachtgever op geen enkele wijze van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de door harer te leveren en/of te repareren goederen jegens derden ontslaan. 

Aansprakelijkheid 

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar bij uitvoering van haar werkzaamheden gebruikte installaties en/of materialen of anderszins door haar uitgevoerde werkzaamheden. Onder deze schade valt uitdrukkelijk iedere gevolgschade. 

De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, alsmede voor het gebeuren, waardoor schade is veroorzaakt, indien en voorzover genoegzaam wordt bewezen. Dat deze het gevolg zijn van eigen opzet of grove schuld  van de opdrachtnemer als rechtspersoon. 

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van toepassing van de resultaten van de door de opdrachtnemer verrichte kwaliteitsbewaking en/of inspecties. 

6.3            Indien in rechte enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever mocht worden vastgesteld, dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van haar toekomstige beloning. 

6.4            In ieder geval vervalt elk vorderingsrecht jegens de opdrachtnemer door enkel verloop van 6 maanden nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

7.                Schade toegebracht door de opdrachtgever. 

7.1            De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade hoe dan ook toegebracht of ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, aan de opdrachtnemer zelf of aan diens ondergeschikten en/of aan de eigendommen dan de opdrachtnemer, respectievelijk diens ondergeschikten, dan wel ontstaan aan door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of aan eigendommen van deze derden, respectievelijk hun ondergeschikten. 

7.2            De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle gevolgen ontstaan door het te laat verstrekken van hun documenten en/of instructies of door het verstrekken van onjuiste, onvoldoende of onvolledige documenten en/of instructies. 

8.                Vrijwaring 

8.1            De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van schade waardoor de opdrachtnemer jegens hen niet aansprakelijk zou zijn geweest indien deze derde zelf opdrachtgever was geweest. 

9.                Derdenbeding 

9.1            De in deze Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen betreffende uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, alsmede betreffende vrijwaring van de opdrachtnemer en verjaring van vorderingsrecht, gelden mede voor en ten behoeve van ondergeschikten van de opdrachtnemer en voor door haar in enigerlei opzicht ingeschakelde derde, alsmede van hen ondergeschikte. 

10.            Ontbinding 

10.1        Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeit, of indien hij het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling of zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te opschorting te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, zulks onverminderd de haar volgens Algemene Voorwaarden overige toekomende rechten. 

11.            Geschillen 

11.1        Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 

11.2        Alle geschillen tussen partijen voorzover behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank zin onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

 

Over DLB

Uitgevoerd werk

Algemene voorwaarden

Nieuwsbrief

Media

Gastenboek